AKADEMIA ZARZĄDZANIA

FAQ - Akademia Zarządzania

Formularz zgłoszeniowy:

Formularz będzie wymagać od użytkownika założenia konta i jego potwierdzenia przez kliknięcie w link aktywacyjny w emailu. Logowanie do formularza odbywać się będzie przez jednokrotne podanie loginu i hasła. Konieczność założenia konta przez użytkownika jest związana z zapewnieniem możliwości wypełniania sekcji formularza w etapach przez potwierdzonych użytkowników.

Informacja o dołączonych załącznikach zostanie wprowadzona do wydruku formularza.

Tak, można przygotować odpowiedzi w edytorze Word lub bezpośrednio w notatniku. Przygotowany tekst dla formularza zgłoszenia przed przeklejeniem do formularza zgłoszenia zalecamy umieścić w notatniku w celu pozbycia się znaków niedrukowanych i usunąć wszelkie dostępy między akapitami i nadmiarowe znaki końca lini (Enter). Tak przygotowany tekst proszę przekleić z notatnika do pól formularza zgłoszenia.

Znajomość języka obcego:

Udział w programie kształcenia wymaga znajomości języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2. Zajęcia i materiały szkoleniowe przygotowane są w większości w języku angielskim. W celu potwierdzenia poziomu znajomości języka angielskiego, umożliwiającej rozpoczęcie szkolenia, należy przedstawić certyfikat wydany przez instytucję uprawnioną do poświadczania poziomu znajomości języka, uznawaną w służbie cywilnej. W przypadku gdy kandydat nie posiada certyfikatu – KSAP dokona weryfikacji poziomu językowego kandydata na podstawie testu poziomującego online oraz rozmowy z lektorem KSAP, który sprawdzi, czy aktualny poziom kompetencji językowych umożliwia efektywny udział w programie kształcenia.

Weryfikacja poziomu kompetencji językowych odbędzie się po upływie składania zgłoszeń do projektu – patrz terminarz rekrutacji, po indywidualnym uzgodnieniu dnia i godziny z kandydatem.

Close Menu