Zarządzanie projektami – sesja dodatkowa w projekcie AZ

W dniach 13-14 września oraz 27-28 września br. realizowana jest sesja online dla grupy II AZ, dotycząca tematyki zarządzania projektami. Zajęcia uzupełniają dotychczasowy program kształcenia w Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej dla tej grupy.

Cele sesji:

  • ujednolicenie siatki pojęciowej, 
  • zapoznanie z elementami zarządzania projektami w administracji publicznej,
  • rozwinięcie kluczowych umiejętności niezbędnych do sprawnego prowadzenia i finalizowania projektów w administracji publicznej.

Tematyka sesji:

Program sesji obejmuje treści dotyczące definiowania: projektu, programu i portfela oraz różnicę  pomiędzy  projektem/programem,  a  działalnością  stałą  w administracji publicznej.

Uczestnicy poznają sposób przygotowania uzasadnienia społeczno-ekonomicznego projektów, definiowania celów, rezultatów i korzyści; nauczą się planowania projektów wg modeli kaskadowych i zwinnych oraz zasad tworzenia struktury podziału prac; poznają strategie i struktury organizacyjne projektu, jak tzw. ”cykl życia”, oraz  „model fazowy”. Sesja przygotuje również do identyfikowania i zarządzania ryzykiem  (analiza jakościowa i ilościowa oraz metody reakcji na ryzyko). Prowadzący zapozna uczestników z przykładami projektów realizowanych w administracji publicznej oraz metodami analizy interesariuszy projektu i ich oczekiwań.

Program II sesji obejmuje treści dotyczące planowania projektu pod względem alokacji zasobów, jego budżetowania i zarządzania płynnością projektu w  administracji publicznej.

Uczestnicy poznają także sposoby dokumentowania realizacji projektu – szablony podstawowych dokumentów, oraz metody controllingu projektu (MTA, CTA, metoda wartości wypracowanej) oraz finalnie – dokumentację zamknięcia projektu.

Forma realizacji:

Zajęcia będą realizowane zdalnie w dniach 13-14 września 2022, a następnie 27-28 września br. w godzinach 9:00 – 14:00, grupa AZ2.

Finansowanie projektu  Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.