AKADEMIA ZARZĄDZANIA

AKADEMIA ZARZĄDZANIA

Informacja ogólna o projekcie

Projekt Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej I stopnia zakłada wzmocnienie kompetencji zarządczych 120 przedstawicieli kadry zarządzającej administracji publicznej średniego szczebla w ramach programu kształcenia, obejmującego 20 dni zajęć, w tym 5 dwudniowych zjazdów w Warszawie, 2 sesje wyjazdowe u dwóch partnerów zagranicznych (po 5 dni), warsztaty wprowadzający i podsumowujący, Development Center oraz indywidualne sesje coachingowe dla uczestników.

Podczas programu kształcenia nacisk położony będzie na rozwijanie kompetencji w zakresie: budowania zespołów, integralnego zarządzania sobą, komunikacji z pracownikami i klientem zewnętrznym, motywowania i inspirowania pracowników, przywództwa oraz podnoszenia wiedzy w zakresie: zarządzania projektami/zmianą, etyki oraz antykorupcji.

Program realizowany będzie przez KSAP we współpracy z: HAUS Finnish Institute of Public Management Ltd i NUPS National University of Public Service. Mobilność zagraniczna umożliwi uczestnikom bezpośrednie wykorzystanie zasobów eksperckich, naukowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania w administracji zagranicznej oraz wypracowanych przez partnerów specyficznych form i metod kształcenia.

Wymagana forma zaliczenia programu kształcenia:

Na zakończenie kształcenia uczestnicy otrzymają wspólny (KSAP i partnerzy ponadnarodowi) certyfikat ukończenia kompleksowego kursu kształcenia. Warunkiem jego uzyskania jest: 80% obecności na zajęciach w Polsce, 80% obecności na zajęciach poza Polską (Finlandia i Węgry) oraz przygotowanie indywidualnego raportu z udziału w projekcie

Close Menu