AKADEMIA ZARZĄDZANIA

Program kształcenia

Akademia Zarządzania to kompleksowy program doskonalenia kluczowych kompetencji początkujących menedżerów instytucji publicznych, dający praktyczne wsparcie merytoryczne, związane z objęciem nowych ról i stanowisk. Program łączy diagnozę umiejętności menedżera (Development Center), warsztaty, zajęcia prowadzone metodami angażującymi uczestników oraz indywidualne sesje informacji zwrotnej. Program przewiduje dwa 5-dniowe szkolenia zagraniczne (Węgry i Finlandia) oraz pięć 2-dniowych sesji szkoleniowych w KSAP. Wstępem do programu kształcenia jest sesja wprowadzająca, której celem jest zapoznanie uczestników z modelem kompetencji i możliwościami ich rozwoju w projekcie. 

Program kształcenia, w wymiarze 224 godz., obejmuje rozwój kompetencji w zakresie m.in:

  • integralnego zarządzanie sobą,
  • zarządzania zespołami,
  • komunikacji z pracownikami i klientem zewnętrznym,
  • motywowania i inspirowania pracowników,
  • przywództwa

oraz podnoszenia poziomu wiedzy w zakresie:

  • zarządzania projektami,
  • etyki,
  • antykorupcji.

Finalnym  elementem programu kształcenia będzie sesja podsumowująca, zorganizowana w formacie warsztatu wymiany wiedzy i doświadczeń (peer learning sesja). W trakcie sesji uczestnicy  wymienią się doświadczeniami z realizacji projektu i nabytymi kompetencjami oraz umiejętnościami.

Ramowy program kształcenia

tematy Liczba godzin
WARSZTAT WPROWADZAJĄCY
8 godzin
WARSZTAT BUDOWANIA ZESPOŁU
16 godzin
I SESJA WYJAZDOWA DO HAUS (FINLANDIA)
Integralne zarządzanie sobą
8 godzin
Zarządzanie zespołem
16 godzin
Zarządzanie projektami i komunikacja
16 godzin
DWUDNIOWE SESJE SZKOLENIOWE W KSAP
Zarządzanie zmianą w jednostkach administracji publicznej
16 godzin
Wystąpienia publiczne
16 godzin
Prosta polszczyzna w pismach urzędowych
8 godzin
Wyszukiwanie informacji
4 godziny
Marketing i PR w administracji publicznej
4 godziny
Instrumenty zarządzania w sektorze publicznym
8 godzin
Etyka w służbie publicznej
8 godzin
Metody angażowania użytkowników w tworzenie usług publicznych
16 godzin
II SESJA WYJAZDOWA DO NUPS (WĘGRY)
Zarządzanie w sektorze publicznym
16 godzin
Przywództwo w administracji publicznej
16 godzin
Komunikacja lidera
8 godzin
ZAJĘCIA ONLINE
Zarządzanie projektami
24 godziny
Zarządzanie pracą zdalną zespołu
8 godzin
SESJA PEER - LEARNING
8 godzin
Łącznie
224 godziny

Wymagana forma zaliczenia programu kształcenia:

Na zakończenie kształcenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia kompleksowego kursu kształcenia. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecności na zajęciach w Polsce, 80% obecności na zajęciach poza Polską (Finlandia i Węgry) oraz przygotowanie indywidualnego raportu z udziału w projekcie.