AKADEMIA ZARZĄDZANIA

Budżet

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Budżet projektu wynosi 4 102 771,27 zł, w tym ze środków europejskich 94,29 %, ze środków dotacji celowej 5,71%.

Dofinansowanie umożliwi realizację programu kształcenia dla 120 pracowników administracji publicznej.