AKADEMIA ZARZĄDZANIA

Kryteria udziału:

Kryteria merytoryczne:

Do projektu zostaną zrekrutowane osoby, które najpełniej odpowiadają profilowi menedżera sektora publicznego:

 1. kandydat spełni wymogi profilu uczestnika projektu:
 • motywacja do służby publicznej (formularz zgłoszeniowy),

Konkretne działania podjęte na rzecz dobra wspólnego, w szczególności zaangażowanie w rozwiązywanie problemów publicznych/społecznych czy też inicjowanie i tworzenie warunków sprzyjających działalności na rzecz dobra wspólnego – realizowane w pracy (ale wykraczające poza obowiązki zawodowe) i poza pracą np. udział w pracach stowarzyszeń, organizacji, komisji, akcjach, wolontariatach.

 • potencjał przywódczy (formularz zgłoszeniowy),

Konkretne działania/osiągnięcia zawodowe, które prezentują wykorzystanie potencjału liderskiego (np. inicjatywa, proponowanie, organizowanie i przeprowadzanie zmian, zdolność do budowania koalicji wokół swoich pomysłów, twórcze/niestandardowe podejście do rozwiązywania problemów, zarządzanie zespołem, dbanie o dobre relacje i rozwój współpracowników.)

 • proaktywne nastawienie do rozwoju – zdolności do uczenia się (ankieta diagnostyczna w formularzu zgłoszeniowym)

Otwartość na nowe kompetencje, chęć rozwoju obszarów deficytowych, zdolność do uczenia się, umiejętność uczenia się, w tym do uczenia się na własnych błędach z wykorzystaniem doświadczeń innych uczestników

 1. kandydat najlepiej uzasadni adekwatność swoich potrzeb do udziału w projekcie (formularz zgłoszeniowy i CV).

Kryteria dostępu:

 1. kandydat posiada co najmniej wykształcenie wyższe magister. lub równorzędne (dyplom),
 2. kandydat posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym przynajmniej roczne – na stanowisku związanym z zarządzaniem zespołami i/lub projektami (oświadczenie w zgłoszeniu),
 3. kandydat jest zatrudniony w administracji publicznej, zarządza zespołem i/lub projektem (w zgłoszeniu potwierdzenie kierownika/dyrektora generalnego instytucji),
 4. kandydat posiada znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone zajęcia na poziomie wymaganym przez podmiot prowadzący kształcenie, co jest udokumentowane certyfikatem lub zweryfikowane przez beneficjenta na etapie rekrutacji (certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B2/ wynik weryfikacji językowej prowadzonej przez lektora KSAP)
 5. kandydat posiada zgodę kierownika/dyrektora generalnego urzędu na udział w programie kształcenia (podpis kierownika/dyrektora generalnego na zgłoszeniu do projektu),
 6. kandydat zobowiąże się do przedstawienia raportu, po zakończeniu udziału w programie kształcenia, w którym przedstawi wnioski z udziału w programie oraz plan wykorzystania nabytej wiedzy i kompetencji w urzędzie, w którym pracuje i/lub poza nim (oświadczenie w zgłoszeniu do projektu).

Kryteria formalne:

 1. wniosek złożony został w terminie;
 2. do wniosku dołączono CV kandydata;
 3. do wniosku dołączono zgodę kierownika/dyrektora generalnego urzędu na udział kandydata w projekcie;
 4. do wniosku dołączono potwierdzenie kierownika/dyrektora generalnego, że kandydat jest zatrudniony w administracji i zarządza zespołem i/lub projektem;
 5. do wniosku dołączono oświadczenie kandydata, że posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej roczne – na stanowisku związanym z zarządzaniem zespołami i/lub projektem;
 6. do wniosku dołączono zobowiązanie kandydata do przedstawienia raportu po zakończeniu udziału w szkoleniu, w którym przedstawi wnioski z udziału w programie oraz plan wykorzystania nabytej wiedzy i kompetencji w urzędzie, w którym pracuje lub poza nim.