Development Center w Akademii Zarządzania

W dniach 7 i 8 maja 2019 r. dwie pierwsze grupy uczestników projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej będą uczestniczyć w pre-sesji Development Center (DC) w KSAP.

 

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej to program rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Program jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) i National University of Public Service (NUPS).

Celem projektu jest:

  • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej,
  • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej.

Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.

Docelowo w projekcie weźmie udział 120 osób.  Aktualnie proces kształcenia realizują dwie dwudziestoosobowe grupy. Nabór do następnych grup organizowany będzie jesienią br.

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Development Center (DC)

Development Center czyli wielowymiarowy proces wartościowania kompetencji służy rozwojowi uczestników projektu oraz badaniu ich potrzeb szkoleniowych.

Uczestnicy w czasie sesji DC, trwającej 8 godzin, biorą udział w różnego rodzaju aktywnościach (symulacjach, ćwiczeniach, zadaniach indywidualnych), zbliżonych do typowych sytuacji, jakie mogą się zdarzać w pracy, w danej roli. Podczas tych aktywności są obserwowani przez specjalistów w zakresie oceny kompetencji (asesorów), którzy w obserwacji zachowania poszukują dowodów na kompetencję w danym obszarze lub potrzebę rozwoju kompetencji. Robią to po to, aby móc jak najprecyzyjniej wskazać uczestnikowi DC obszary do rozwoju lub elementy stanowiące blokadę dla w pełni efektywnego działania lub realizacji potencjału danej osoby. Rezultatem sesji ma być jak najpełniejszy, rzetelny obraz kompetencji osoby, związany z pełnieniem danej roli zawodowej oraz precyzyjna, rozwojowa informacja zwrotna i plan rozwoju.

Udział w sesji DC jest też formą treningu kompetencji. Uczestnicy realizują zadania, które pozwalają sprawdzić się w różnych sytuacjach zarządczych oraz lepiej poznać różne obszary kompetencyjne, które będą rozwijać w ramach projektu.

Każdy z uczestników po odbyciu pre-sesji DC otrzyma indywidualną informację zwrotną na temat możliwości rozwoju swoich kompetencji w formie jednogodzinnej sesji/spotkania z trenerem.