SYNERGIA

Polityka Prywatności
  1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) powierzonych do przetwarzania jest Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP).
  2. Siedziba ADO mieści się w Warszawie przy ulicy Wawelskiej 56.
  3. Celem zbierania danych jest realizacja spotkania informacyjnego dotyczącego programu Synergia, w tym: a. rejestracja uczestników, b. bieżący kontakt informacyjny z uczestnikami spotkania.
  4. Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U z 2016 r. poz. 1506 ze zm.) powierzone dane będą przechowywane przez okres 50 lat od daty realizacji projektu.
  5. Przewiduje się przekazanie powierzonych danych osobowych następującym podmiotom: a. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – Instytucja Zarządzająca.
  6. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@ksap.gov.pl
  7. Osobie powierzającej dane do przetwarzania przysługuje prawo do: a. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, b. wglądu w powierzone dane osobowe i możliwość ich poprawiana