Zarządzanie projektami – sesja dodatkowa w projekcie AZ

W dniach 17-18 maja br. realizowana jest pierwsza, z dwóch sesji online dla grupy IV AZ, dotycząca tematyki zarządzania projektami. Zajęcia uzupełniają dotychczasowy program kształcenia w Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej.

Celem sesji jest:

  • ujednolicenie siatki pojęciowej, 
  • zapoznanie z elementami zarządzania projektami w administracji publicznej,
  • rozwinięcie kluczowych umiejętności niezbędnych do sprawnego prowadzenia projektów w administracji publicznej.

Tematyka sesji:

Program sesji obejmuje treści dotyczące definiowania: projektu, programu i portfela oraz różnicę  pomiędzy  projektem/programem,  a  działalnością  stałą  w administracji publicznej.

Uczestnicy poznają sposób przygotowania uzasadnienia społeczno-ekonomicznego projektów, definiowania celów, rezultatów i korzyści; nauczą się planowania projektów wg modeli kaskadowych i zwinnych oraz zasad tworzenia struktury podziału prac; poznają strategie i struktury organizacyjne projektu, jak tzw. ”cykl życia”, oraz  „model fazowy”. Sesja przygotuje również do identyfikowania i zarządzania ryzykiem  (analiza jakościowa i ilościowa oraz metody reakcji na ryzyko). Prowadzący zapozna uczestników z przykładami projektów realizowanych w administracji publicznej oraz metodami analizy interesariuszy projektu i ich oczekiwań.

Forma realizacji:

Zajęcia będą realizowane online w dniach 17-18 maja 2022, w godzinach 9:00 – 14:00, grupa IV (20 osób).